Cabaran Masa Depan

 1. Cabaran Masa Depan

► Apakah Globalisasi?

 • Globalisasi merujuk pada ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

 • yang disebabkan oleh kepesatan atau ………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

► Apakah faedah yang diperoleh melalui ICT.

 • kaedah serta peralatan yang membolehkan proses komunikasi berlaku dengan pantas.
 • Maklumat mudah dihantar ke pelusok dunia.
 • Berkesan tanpa mengira sempadan.

► Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Malaysia untuk memajukan ICT.

 • Malaysia telah menyediakan ………………….. bagi merebut peluang serta faedah tersebut.
 • Malaysia telah menjalankan pelbagai langkah bagi mempromosikan penggunaan ICT di …………………….. dan kepada ……………………………
 • Kerajaan telah melancarkan projek ……………………………………………. (MSC)
 • memulakan e-pendidikan,pemasaran ……………………….,e-dagang dan penyiaran ………………….
 • menyediakan peruntukan belanjawan sebanyak ……………….. bagi proses berasaskan ICT.
 • Peruntukan sebanyak ………………. diagihkan bagi program ICT luar Bandar

untuk mengelakkan jurangperbezaan antara bandar dengan luar bandar.

► Apakah Koridor Raya Multimedia.

 • Dilancarkan pada ……………………………
 • oleh ……………………………………………………………………………..
 • Merangkumi kawasan mencakupi …………………………………………….. hingga ke ……………………………………………………………………………………….
 • Dibangunkan secara …………………………………………… dan akan diperluaskan ke seluruh ……………………………….
 • untuk memanfaatkan sepenuhnya perkembangan ……………………………….. dan ……………………………… global.
 • Melahirkan masyarakat yang ……………………………………..

► Terangkan K-ekonomi yang diperkenalkan oleh kerajaan.

 • Ekonomi berlandaskan pengetahuan merujuk …………………………………..

……………………………………………………………… bagi mencipta satu nilai baru yang dapat membawa kemajuan.

 • k-ekonomi memainkan peranan yang penting yang mampu bersaing dalam meningkatkan mutu ……………………… dan ……………………….. yang disediakan.
 • Teknologi dan industri berasaskan ………………………………… merupakan pengerak utama dalam menjana keuntungan, kemajuan perniagaan,peluang pekerjaan serta perkongsian pintar.
 • Sumber yang paling berharga dalam K-ekonomi adalah
  • ……………………………………
  • ……………………………………
 • Modal Intelek hanya dapat dihasilkan melalui
  • ……………………………………..
  • ……………………………………..
 • Tenaga kerja berpengetahuan amat diperlukan oleh negara untuk membangunkan …………………………………………………….
 • Kunci utama kejayaan k-ekonomi melalui Inovasi melalui ……………………… dan ………………………….. (R&D).
 • peruntukan yang besar kepada penyelidikan dan pembangunan dalam usaha menggalakkan penciptaan  ……………… dan pendaftaran ……………
 • Kerajaan sentiasa menggalakkan rakyatnya supaya menggunakan segala penemuan ……… dalam usaha meningkatkan tahap kemajuan bangsa dan negara.

► K-masyarakat bertujuan untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang maju

dan saintifik.

 • K-masyarakat merujuk kepada ……………………………………………….. dan ………………………………………………………… terus dapat bersaing.
 • Ini selari dengan konsep pembelajaran ………………………………………..
 • Prasarana untuk pertumbuhan ………………… telah dibangunkan dengan secekapnyaoleh kerajaan Malaysia terutama dalam bidang pendidikan.
 • Usaha untuk membangunkan dan menyusun semula sistem pendidikan Malaysia antaranya,
  • Sekolah…………………. bagi memupuk perpaduan melalui interaksi murid pelbagai kaum,yang dapat meningkatkan daya saing.
  • Sekolah …………………. pula dilengkapi dengan prasarana teknologi maklumat atau information technology (IT) dalam usaha memupuk rasa cinta terhadap IT.
  • Kurikulum juga ……………….. dan ……………… semula agar dapat melahirkan pelajar yang kretif,dinamis serta berfikiran kritis dan analitis.
 • Melahirkan kumpulan …………………………….  yang berpendidikan tinggi,bermotivasi tinggi dan berkemahiran tinggi sebagaimana yang diperlukan bagi menyahut cabaran globalisasi.
 • Matlamat K-masyarakat adalah selari dengan ………………………. yang berusaha mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan saintifik.

KBAT

 1. Sebagai remaja, bagaimanakah anda memanfaatkan kemudahan ICT dalam kehidupan seharian?

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

 1. Cadangkan langkah-langkah untuk menggalakkan penggunaan ICT secara positif dalam kalangan rakyat Malaysia.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Pada pandangan mampukan globalisasi melahirkan masyarakat yang bermaklumat dan berilmu pengetahuan?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

KBAT : Konflik Antarabangsa

 1. Peperangan tidak pernah berhenti. Pada hemat anda apakah langkah yang perlu diambil oleh warga global untuk menangani masalah ini?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Pada pandangan, adakah pertubuhan seperti PBB dan OIC memainkan peranan dalam menjayakan matlamat penubuhan?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. NAM merupakan Pergerakan Negara-negara Berkecuali. Pada pandangan anda adakah Negara anggota NAM Berjaya mengekalkan prinsip pertubuhan?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s