contoh soalan kertas 3 : bab 3 tingkatan 5

Advertisements

contoh soalan kertas 3 : Bab 3 Tingkatan 5 (sumber meja panitia smk tanjong bungah)

SOALAN KERTAS 3 BAB 3: KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

Tema/Tajuk:11.1 Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa

Soalan:Huraikan ciri-ciri negara dan bangsa pada zaman kesultanan Melayu Melaka dan menghubungkaitkannya dengan kegemilangan Malaysia pada hari ini.

Peringatan:

Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

Format Aspek Perincian Markah Penuh
Pengenalan Memahami latar belakang pembinaan negara dan bangsa 1.       Pengenalan

Jelaskan tentang latar belakang pembinaan negara dan bangsa.

5 markah
Isi dan Huraian Memahami pembentukan negara dan bangsa Eropah. 2.       Pembinaan negara dan bangsa Eropah

Bincangkan latar belakang pembinaan negara dan bangsa berikut:

a)      Itali [15m]

b)      Jerman [5m]

c)       Kerajaan Islam di Madinah [5m]

d)      Negara Malaysia [5m]

30 markah
Menganalisis cirri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. 3.       Ciri-ciri negara dan bangsa Zaman Kesultanan Melayu Melaka.

Huraikan cirri-ciri pembinaan negara dan bangsa pada zaman Kesultanan Melayu Melaka

15 markah
Mengaplikasi kedudukan strategik dimanfaatkan demi kemajuan negara. 4.       Kedudukan starategik dimanfaatkan demi kemajuan negara.

Bagaimanakah masyarakat hari ini memanfaatkan kedudukan yang staregik di rantau AsiaTenggara bagi memajukan negara.

15 markah.
Menilai kejayaan Malaysia setelah memanfaatkan kedudukan yang strategik di Asia Tenggara. 5.       Kejayaan Malaysia setelah memanfaatkan kedudukan yang startegik di Asia Tenggara.

Pada pendapat anda,apakah kejayaan yang dicapai oleh Malaysia setelah memanfaatkan kedudukan yang strategik di rantau Asia Tenggara?

10 markah
Mencipta/menjana idea untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju. 6.       Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju.

a)      Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan negara.[5markah]

b)      Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas.[5 markah]

10 markah
Menghayati nilai-nilai murni/iktibar/patriotism daripada Kesultanan Melayu Melaka demi mamajukan Malaysia. 7.       Nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme/daripada Kesultanan Melayu Melaka yang boleh diteladani demi kemajuan Malaysia. 10 markah
Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan 8.       Rumusan

·         Pengetahuan yang diperoleh.

·         Iktibar kepada diri,bangsa dan negara.

·         Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang,gemilang dan terbilang.

5 markah.

Cabaran Masa Depan

 1. Cabaran Masa Depan

► Apakah Globalisasi?

 • Globalisasi merujuk pada ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

 • yang disebabkan oleh kepesatan atau ………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

► Apakah faedah yang diperoleh melalui ICT.

 • kaedah serta peralatan yang membolehkan proses komunikasi berlaku dengan pantas.
 • Maklumat mudah dihantar ke pelusok dunia.
 • Berkesan tanpa mengira sempadan.

► Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Malaysia untuk memajukan ICT.

 • Malaysia telah menyediakan ………………….. bagi merebut peluang serta faedah tersebut.
 • Malaysia telah menjalankan pelbagai langkah bagi mempromosikan penggunaan ICT di …………………….. dan kepada ……………………………
 • Kerajaan telah melancarkan projek ……………………………………………. (MSC)
 • memulakan e-pendidikan,pemasaran ……………………….,e-dagang dan penyiaran ………………….
 • menyediakan peruntukan belanjawan sebanyak ……………….. bagi proses berasaskan ICT.
 • Peruntukan sebanyak ………………. diagihkan bagi program ICT luar Bandar

untuk mengelakkan jurangperbezaan antara bandar dengan luar bandar.

► Apakah Koridor Raya Multimedia.

 • Dilancarkan pada ……………………………
 • oleh ……………………………………………………………………………..
 • Merangkumi kawasan mencakupi …………………………………………….. hingga ke ……………………………………………………………………………………….
 • Dibangunkan secara …………………………………………… dan akan diperluaskan ke seluruh ……………………………….
 • untuk memanfaatkan sepenuhnya perkembangan ……………………………….. dan ……………………………… global.
 • Melahirkan masyarakat yang ……………………………………..

► Terangkan K-ekonomi yang diperkenalkan oleh kerajaan.

 • Ekonomi berlandaskan pengetahuan merujuk …………………………………..

……………………………………………………………… bagi mencipta satu nilai baru yang dapat membawa kemajuan.

 • k-ekonomi memainkan peranan yang penting yang mampu bersaing dalam meningkatkan mutu ……………………… dan ……………………….. yang disediakan.
 • Teknologi dan industri berasaskan ………………………………… merupakan pengerak utama dalam menjana keuntungan, kemajuan perniagaan,peluang pekerjaan serta perkongsian pintar.
 • Sumber yang paling berharga dalam K-ekonomi adalah
  • ……………………………………
  • ……………………………………
 • Modal Intelek hanya dapat dihasilkan melalui
  • ……………………………………..
  • ……………………………………..
 • Tenaga kerja berpengetahuan amat diperlukan oleh negara untuk membangunkan …………………………………………………….
 • Kunci utama kejayaan k-ekonomi melalui Inovasi melalui ……………………… dan ………………………….. (R&D).
 • peruntukan yang besar kepada penyelidikan dan pembangunan dalam usaha menggalakkan penciptaan  ……………… dan pendaftaran ……………
 • Kerajaan sentiasa menggalakkan rakyatnya supaya menggunakan segala penemuan ……… dalam usaha meningkatkan tahap kemajuan bangsa dan negara.

► K-masyarakat bertujuan untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang maju

dan saintifik.

 • K-masyarakat merujuk kepada ……………………………………………….. dan ………………………………………………………… terus dapat bersaing.
 • Ini selari dengan konsep pembelajaran ………………………………………..
 • Prasarana untuk pertumbuhan ………………… telah dibangunkan dengan secekapnyaoleh kerajaan Malaysia terutama dalam bidang pendidikan.
 • Usaha untuk membangunkan dan menyusun semula sistem pendidikan Malaysia antaranya,
  • Sekolah…………………. bagi memupuk perpaduan melalui interaksi murid pelbagai kaum,yang dapat meningkatkan daya saing.
  • Sekolah …………………. pula dilengkapi dengan prasarana teknologi maklumat atau information technology (IT) dalam usaha memupuk rasa cinta terhadap IT.
  • Kurikulum juga ……………….. dan ……………… semula agar dapat melahirkan pelajar yang kretif,dinamis serta berfikiran kritis dan analitis.
 • Melahirkan kumpulan …………………………….  yang berpendidikan tinggi,bermotivasi tinggi dan berkemahiran tinggi sebagaimana yang diperlukan bagi menyahut cabaran globalisasi.
 • Matlamat K-masyarakat adalah selari dengan ………………………. yang berusaha mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan saintifik.

KBAT

 1. Sebagai remaja, bagaimanakah anda memanfaatkan kemudahan ICT dalam kehidupan seharian?

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

 1. Cadangkan langkah-langkah untuk menggalakkan penggunaan ICT secara positif dalam kalangan rakyat Malaysia.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Pada pandangan mampukan globalisasi melahirkan masyarakat yang bermaklumat dan berilmu pengetahuan?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

KBAT : Konflik Antarabangsa

 1. Peperangan tidak pernah berhenti. Pada hemat anda apakah langkah yang perlu diambil oleh warga global untuk menangani masalah ini?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Pada pandangan, adakah pertubuhan seperti PBB dan OIC memainkan peranan dalam menjayakan matlamat penubuhan?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. NAM merupakan Pergerakan Negara-negara Berkecuali. Pada pandangan anda adakah Negara anggota NAM Berjaya mengekalkan prinsip pertubuhan?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Malaysia dalam Kerjasama Serantau

 1. Malaysia dan Pertubuhan Serantau.

► Senaraikan pertubuhan serantau yang disertai oleh Malaysia.

 1. ……………………  ii) ……………………..  iii) ………………………..

► Nyatakan negara-negara yang menganggotai ASA

 1. i) ………………………. ii) …………………….. iii) …………………..

► Terangkan tujuan dan matlamat penubuhan ASA.

 • Melindungi negara-negara anggota daripada ancaman ……………………..
 • Menjalinkan kerjasama dalam bidang ………………. dan ………………..
 • Memberikan dan menyediakan kemudahan ………………. dan ……………….. dalam bidang sains dan teknologi di kalangan negara anggota.
 • Mengekalkan serta menjamin ………………….. dan …………………. politik negara-negara serantau.

► Mengapakah pertubuhan ini dibubarkan.

 • Matlamat ASA tidak ada ………………………………………………….
 • ASA juga dianggap sebagai pertubuhan ……………………………… Presiden Soekarno di Indonesia.
 • Timbul kesangsian kerana Malaysia mempunyai ………………….. ketenteraan dengan Britain
 • Thailand dan Filipina mempunyai perjanjian ketenteraan dengan ………………….
 • Pertelingkahan antara Malaysia dengan Filipina tentang penubuhan persekutuan Malaysia telah membawa kepada …………………………. pada tahun 1963.

► Apakah MAPHILINDO.

 • Merupakan cantuman nama tiga buah negara iaitu ……………….., …………….. dan ……………………………
 • Menyelesaikan pertikaian ………………………….. Malaysia.

► Terangkan sebab-sebab penubuhan MAPHILINDO.

 • Meningkatkan perhubungan ………………………… dan menyelesaikan ………………….  antara Malaysia-Filipina dan Malaysia- Indonesia.
 • Pertelingkahan yang timbul antara Malaysia dengan kedua-dua negara tersebut adalah disebabkan oleh ………………………………….. Malaysia.
 • Indonesia tidak bersetuju dengan pembentukan Malaysia kerana Presiden Soekarno menganggap pembentukan Malaysia sebagai satu ………………….
 • Tentangan Filipina adalah kerana negara tersebut menuntut ……………. yang didakwanya masih menjadi hak milik negara mereka.
 • bagi menyelesaikan pertelingkahan ini, Malaysia telah mengambil langkah mengadakan ……………….. dengan Filipina dan Indonesia yang membawa penubuhan MAPHILINDO.

► Apakah langkah-langkah yang diambil oleh MAPHILINDO untuk menyelesai pembentukan Malaysia.

 1. Ketiga-tiga negara mencapai kata sepakat memohon bantuan ……….. untuk mendapatkan pandangan rakyat Sarawak dan Sabah tentang cadangan penubuhan persekutuan Malaysia.
 2. PBB telah menghantar perwakilannya pada tahun 1963 yang diketuai oleh

…………………………………………………………… untuk meninjau pandangan rakyat Sarawak dan Sabah.

 1. Hasilnya, ……………… rakyat di kedua-dua negeri berkenaan bersetuju dan menyokong pembentukan Malaysia.
 2. Indonesia dan Filipina kurang berpuas hati dengan hasil ……………. PBB dan terus menentang pembentukan Malaysia
 3. Persengketaan yang berterusan ini menyebabkan MAPHILINDO telah tidak ………………….. lagi dan …………………….

► Apakah ASEAN.

Sebuah pertubuhan serantau yang terdiri daripada ………….. buah negara Asia

Tenggara.

► Di manakah dan bila pertubuhan ASEAN ditubuhkan.

Di ……………… dengan termetarainya Deklarasi …………………. pada 8 Ogos 1967.

► Senaraikan anggota ASEAN

 1. Terdiri daripada 10 buah negara iaitu Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia, Singapura, Brunei, Myanma, Laos,Kampuchea dan Vietnam.

► Apakah logo ASEAN.

 1. Sepuluh tangkai padi mempamerkan impian pengangasan sepuluh buah negara yang diikat oleh ………………………. dan ……………………
 2. Bulatan membayangkan semangat ……………………. dalam ASEAN

► Apakah moto ASEAN

i ) ……………………..         ii)   ………………………     iii) ……………………………..

 1. iv) ……………………. v) ………………………..     vi) ……………………………..

► Terangkan matlamat penubuhan ASEAN.

 1. Mengekalkan …………………………..olitik di rantau Asia Tenggara.
 2. Membantu antara satu sama lain dalam bidang ………………., ……………….. dan

……………………………

 1. Meningkatkan …………………………. penduduk melalui kerjasama dalam bidang pertanian,perdagangan dan perindustrian.
 2. Memberikan kerjasama dan membantu dalam bentuk ……………….  dan

………………………………..

5.Mengadakan hubungan yang erat dengan persatuan atau pertubuhan

……………….   dan ……………………….

► Terangkan usaha- usaha yang dijalankan ASEAN dalam bidang politik,ekonomi dan sosial di Asia Tenggara.

Politik

 • Satu deklarasi bersama telah ditandatangani oleh semua negara anggota yang dikenali sebagai Deklarasi …………………………….
 • Mengisytiharkan negara-negara ASEAN sebagai zon aman,bebas dan berkecuali atau ……………………………..
 • Mengekalkan ……………………. dan ……………………. politik di rantau ini.
 • Tidak bersekongkol dengan mana-mana blok………….. atau blok ………….. bagi mengelakkan campur tangan kuasa-kuasa besar.
 • Berusaha untuk mengatasi masalah …………………………………    ke atas Kampuchea
 • dengan mengadakan satu mesyuarat membentuk kerajaan …………………………………………………………………….. di bawah pimpinan Putera Norodom Sihanouk.
 • Vietnam telah bersetuju dengan cadangan berkenaan dan mesyuarat itu telah diadakan di ………………………….. pada tahun 1982.
 • Dalam mesyuarat tahun 1984,Menteri-Menteri Luar ASEAN telah memutuskan bahawa ASEAN ialah………………………………………………..
 • Tidak membenarkan mana-mana kapal menggunakan ……………………. dan kemudahan …………………………..  untuk mengangkut bahan atau senjata nuklear.

Ekonomi

 • Membentuk kerjasama dalam projek-projek perindustrian contohnya projek ………………………. di Bintulu (Sarawak) serta Acheh ( Indonesia).
 • Kerjasama ekonomi melalui zon kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau ………………………………………………………… (AFTA) yang telah diumumkan di Singapura pada tahun 1992.
 • Malaysia telah mengemukakan idea melalui ASEAN untuk memperluas skop kerjasama ekonomi bagi rantau sebelah sini yang melibatkan ……………., ………………… dan …………………..
 • Idea ini telah dikemukakan oleh dato seri Dr. Mahathir Mohamad dinamakan ………………………………………………………………………….(EAEC).
 • Kerjasama secara tidak rasmi tetap terus diadakan melalui konsep ASEAN + 3 merujuk pada kerjasama yang ingin diwujudkan antara negara ASEAN dengan negara-negara timur,iaitu China,Jepun dan Korea.
 • ………………………………………………………….. negara Asia Timur dijemput menghadiri majlis kerjasama ekonomi.

Sosial

 • Kerjasama dalam bidang pendidikan dengan tertubuhnya ………………………….
 • Pembinaan pusat serantau untuk …………………………………. (RECSAM) di Pulau Pinang,Malaysia.
 • Kerjasama dalam bidang kebudayaan dan sosial seperti mengadakan ………………………………. dan ……………………. dengan menubuhkan Tabung Kebudayaan ASEAN.
 • Pertukaran rancangan ……………….. dan ……………. dijalankan.
 • Sukan ………. diadakan untuk merapatkan hubungan antara negara melalui semangat kesukanan.
 • Dalam bidang pelancongan kerjasama dijalinkan dengan mengadakan …………………………………… pada tahun 1992.
 • Menjalinkan kerjasama dalam bidang ………………… dan  bidang kesusasteraan.
 • Menjalankan kerjasama melalui pertukaran …………….. dan ………………….. dalam bidang pendidikan.

► Apakah yang dimaksudkan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Tenggara (AFTA)

 • Kerjasama …………………… ASEAN yang diumumkan pada sidang kemuncak di Singapura 1992.
 • Menghapuskan …………….. dagangan di kalangan negara-negara ASEAN.
 • Menggalakkan ………………… dalam  kalangan negara-negara anggota.
 • Mewujudkan ………………. yang luas kerana penduduk yang ramai.
 • Mengembangkan ………………. dengan meningkatkan pengeluaran barang.
 • Meningkatkan kerjasama ………………… negara-negara ASEAN.

KBAT:

Pada pandangan anda apakah langkah yang sesuai untuk merapatkan hubungan dalam kalangan Negara ASEAN?

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Sebagai pengerusi  persatuan di sekolah anda, bagaimanakah anda hendak  menarik kemasukan ahli baru supaya menyertai persatuan anda?

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….